ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним та/або юридичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) Громадської організації «Інформаційно-дослідний центр «Інтеграція та розвиток» в особі голови правління Заблудовського Євгена Євгеновича, який діє на підставі статуту, названа в подальшому як «Виконавець», укласти договір про надання послуг на встановлених Виконавцем умовах.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.4. цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами (в подальшому «Замовник») всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1. Загальні положення

1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.2. Чинна версія даного Договору в обов’язковому порядку завжди розміщена на сайті Виконавця та доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

2.1. «Замовник» — фізична або юридична особа, яка отримує від Виконавця послуги по цьому договору.

2.2. «Сайт Виконавця» — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям idcir.com.ua.

2.3. «Fb-сторінка Виконавця» – сукупність веб-сторінок в соціальних мережах, доступних у мережі Інтернет, зокрема https://www.facebook.com/idcir

2.4. Надалі по тексту Договору Замовник і Виконавець також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

3. Предмет Договору

3.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг Замовнику на визначених цим Договором умовах відповідно до обраної послуги, рекламне оголошення про надання якої розміщене на Сайті Виконавця та Fb-сторінці Виконавця.

4. Порядок укладення Договору:

4.1. Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню з Виконавцем двостороннього письмового Договору про надання послуг Замовнику, відповідно до обраної послуги, рекламне оголошення про надання якої розміщене на Сайті Виконавця та Fb-сторінці Виконавця.

4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 4.4. Договору.

4.4. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Виконавця шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

1)заповнення Замовником спеціалізованої форми Заявки, розміщеної в рекламному оголошенні;

2)здійснення оплати Замовником послуг Виконавця згідно тарифів, вказаних в рекламному оголошенні;

3)Будь-яка з вказаних у п. 4.4. дій в окремості, яка виконана Замовником, свідчить про те, що Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.5. Термін акцепту не обмежений.

4.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.7. Укладання Договору означає, що Замовник:

1)у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг;

2)приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

5. Порядок розрахунків

5.1 Послуги надаються Замовнику виключно на попередній платній основі шляхом оплати Замовником послуг відповідно до Тарифів, вказаних на Сайті Виконавця.

5.2. Оплата, внесена Замовником за послуги, у разі одностороннього припинення ним договору, Виконавцем не повертається.

5.3 Оплата послуг Виконавця, а також інших фінансових зобов’язань Замовника перед Виконавцем, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця через банк.

5.4. Ця оферта має силу акта про надання послуг. Приймання послуг проводиться без підписання відповідного акта.

6. Права та обов’язки Виконавця

6.1. Виконавець зобов’язаний:

1)До початку надання послуг надати для ознайомлення Замовнику цей Договір шляхом публікації на Сайті Виконавця;

2) Здійснювати інформаційний супровід і вчасно надавати інформацію про місце та час надання послуги та можливі зміни умов надання послуги;

3) Здійснювати надання послуг Замовнику належної якості.

6.2. Виконавець має право:

1)Призупинити надання послуг при несвоєчасному виконанні Замовником своїх грошових зобов’язань перед Виконавцем;

2)Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на послуги, з попередньою їх публікацією на Сайті Виконавця та Fb-сторінці Виконавця. Зміна вартості послуг не поширюється на Замовників, які здійснили 100% передоплату за послугу;

3)Частково або повністю призупинити надання послуг у разі неможливості виконання послуг у зв’язку з технічними або іншими складнощами.

4) Відмовити у наданні послуги через деструктивну поведінку Замовника з поверненням коштів у разі здійснення їм оплати вартості надання послуги. Під деструктивної поведінкою слід розуміти: не толерантні висловлювання і використання «мови ворожнечі», нецензурні висловлювання і образу організаторів або учасників, рекламу, надання рекламної, ознайомлювальної інформації з метою популяризації свого бренду, послуг, торгівельної марки, продукції, закладу, без попередньої угоди з Виконавцем тощо.

7. Права та обов’язки Замовника

7.1. Замовник зобов’язаний:

1)Дотримуватися умов цього Договору.

2)При заповнені Заявки (об’яви) повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості.

3) Вчасно оплатити вартість послуги згідно тарифу і повідомити про це Виконавця.

4) Отримуючи від Виконавця Інформаційні послуги за договором, в тому числі доступ до перегляду Заходу/Заходів в режимі відео-конференції, онлайн-трансляції або вебінару за плату або придбання відеозапису вебінару за плату Замовник зобов’язується без згоди Виконавця та/або автора жодним чином не копіювати, не відтворювати, не поширювати, не адаптувати, не перероблювати та не розповсюджувати відповідні матеріали, як об’єкти права інтелектуальної власності, у будь-яких джерелах. Замовник несе відповідальність за порушення авторських і суміжних прав осіб, що зображені на відеозаписах, відповідно до закону.

7.2. Замовник має право:

1)Користуватись послугами згідно умов даного Договору;

2)Вимагати від Виконавця виконання вимог даного Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Виконавець не несе відповідальності за збитки Замовника, що виникли в результаті відмови від надання послуг у відповідності з вимогами даного Договору.

8.2. Замовник несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у Заяві Замовника. У випадку якщо Замовник не вказав, або невірно вказав персональні дані, Виконавець не відповідає за збитки Замовника, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати, наданні послуг, та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника.

8.3. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України, з урахуванням умов Договору.

8.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.

8.5. У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі.

9. Зміни і розірвання Договору

9.1. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Сайті Виконавця. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

9.2. Договір може бути розірвано у наступних випадках:

9.3. При прийняті Замовником рішення про відмову від отримання послуг і повідомленні Виконавця про це рішення шляхом письмової заяви.

9.4. Виконавцем в односторонньому порядку згідно з підпунктом 4 пункту 6.2.

9.5. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

10. Вирішення спорів

10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї зі Сторін до другої.

10.2. Виконавець після отримання від Замовника претензії, має право протягом 10 (десяти) робочих днів її розглянути та направити Замовнику послуг письмову вмотивовану відповідь.

10.3. Всі спори вирішуються шляхом переговорів.

10.4. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до Українського суду.

11. Інші положення

11.1. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.

11.3. Сторони домовилися, що всі виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності належать Виконавцю.

11.4. Шляхом підписання цього Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-VI, Замовник надає Виконавцеві згоду на обробку своїх особистих персональних даних, внесених у об’яву, у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних контрагентів, а також згоду на розміщення особистих персональних даних Замовника при опублікування його об’яви на різних порталах, з метою забезпечення реалізації відносин, що виникли на підставі цього Договору.
Погоджується наступний обсяг персональних даних, які можуть бути включені до бази персональних даних та розміщені на різних порталах при опублікування об’яв Замовника:

Ідентифікаційні дані (ім’я, телефон, адреса електронної пошти, тощо).

12. Реквізити Виконавця

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР «ІНТЕГРАЦІЯ ТА РОЗВИТОК»

(ІДЦ «Інтеграція та розвиток»)

Юридична адреса: вул. Вузівська, 5, кв.129, Київ, 03037

Поштова адреса: вул. Костьольна, 4, оф.14, Київ, 01001

р/р UA653006140000026008500299065 в ПАТ «Креді Агріколь банк» м. Київ,

ЄДРПОУ 25126564,

Тел. +380973721584, +380992337309,

e-mail: integrationcenter97@gmail.com, www.idcir.com.ua

Неприбуткова організація (Код 0032).

Не платник ПДВ.

Голова правління Євген Євгенович Заблудовський